در عرض و یا طول کارت هم میتوان از  هولوگرام معمولی و هم از هولوگرام های قطعه و یا … استفاده کرد . اما با توجه به موارد امنیتی بالاتر ، بهترین گزینه را استفاده از هولوگرام شفاف سرتاسری کارت می دانند. پس زمینه های امنیتی: استفاده از طرح های سفارشی هرگونه تحریف را کاهش […]

09128571198
09128571198