برچسب های رمز دار یا لیبل اسکرچ برچسب های رمز دار نوعی برچسب امنیتی هستند که در موارد مختلف استفاده می شود. برچسب اسکرچ از ترکیب موادی خاص تهیه می شود که باید دو خصوصیت اصلی ذیل را دارا باشد: با خراش ناخن یا وسیله دیگری به راحتی ازبین برود. مطالب یا شماره زیر اسکرچ حتی […]

09128571198
09128571198