برسی معایب حافظه های هلوگرافیک : همانطور که می دانید تنظیمات بسیار پیچیده و سختی به جهت انطباق زاویه پرتو دوم روی حافظه های هلوگرافیک انجام میگردد ، از آنجایی که می دانید پراو دوم باید منظبق با پرتو اصلی باشد تا در بازیابی اطلاعات مشکلی وجود نداشته باشد، در غیر اینصورت با وجود حتی […]

09128571198
09128571198