برچسب امنیتی برچسب امنیتی برای گارانتی و پلمپ اموال مورد استفاده قرار می گیرد و  ویژگی های بسیاری دارد که در مبرخی از این ویژگی ها را برای شما توضیح میدهیم. ضد جعل بودن در هنگام جداسازی برچسب از روی سطح الصاق شده برچسب مخدوش شده و عباراتی  و یا عبارات و جملات فارسی مثل […]