چسب کارتن چاپدار چسب های کارتن چاپدار گروهی از چسب های صنعتی میباشند که به صورت نواری تولید می گردند. در سطح درونی این چسب های نواری نقاط فرو رفته و برجستگی هایی وجود دارد که با چشم غیرمسلح دیده نمی شود. زمانی که سطح چسب نواری در تماس با سطح دیگر تحت فشار […]

09128571198
09128571198