چسب کارتن چاپدار چسبهای کارتن چاپدار گروهی از چسبهای صنعتی میباشند که به صورت نواری تولید می گردند . در سطح درونی این چسبهای نواری نقاط فرو رفته و برجستگی هایی وجود دارد که باچشم غیر مسلح دیده نمی شود . زمانی که سطح چسب نواری در تماس با سطح دیگر تحت فشار قرار […]