کاربرد استفاده هولوگرافی یا تمام نگاری در صنعت در صنعت هولوگرافی، می توان به عنوان الگو از مدل کامل یک جسم یا قطعه تصویر تمام نگار ایجاد کرد. وقتی که تولید در حال انجام است می توان تصویر تمام نگار قطعه تولید شده را روی تصویر تمام نگار مدل الگو انداخت. الگوی تداخلی ایجاد شده، […]

09128571198
09128571198