اهمیت رنگ در اسناد امنیتی   رنگ به عنوان عنصر بصری در گرافیک اسناد امنیتی نیز امری بسیار مهم است که هم ارزش زیبایی شناسی و روان شناختی، از لحاظ ماهیت رنگ دارد و هم می تواند به نحوی در بحث امنیتی، جنبه کاربردی آن را بررسی کرد.   رنگ ها در اسناد مختلف، هم […]

اسناد امنیتی مسافرتی و مالی   کارت شناسایی/ ID Card کارت های شناسایی، کارت های هویتی هستند که توسط سازمان مزبور آن در هر کشور صادر می شوند. این کارت ها شامل عکس، اطلاعات ثبت شده و رسمی شخص (نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل تولد، تاریخ تولد و …) و در برخی موارد اطلاعات بیومتریک شخص […]

انواع اسناد امنیتی   اسناد دارای کاربرد متفاوتی هستند و با توجه به نحوه مصرفی آن، طول عمر متفاوتی دارند.هر سند طبق اعتباری که دارد، دارای استاندارد های سازمانی، کشوری و یا بین المللی می باشد که از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی باید آن ها را رعایت کنند تا اصالت سند طبق آن استاندارد ها، قابل تشخیص […]

09128571198
09128571198