هولوگرام چیست ؟ هولوگرام یک تصویر سه بعدی است که حاصل پدیده تداخل امواج تکفام لیزر است. نور دستگاه لیزربه دو پرتوتکفام تجزیه میشود. یکی از پرتوها باانعکاس از روی یک آینه از روی جسم به صفحه عکاسی میتابد. پرتو دیگربه وسیله آینه دیگری بدون برخورد به جسم به صفحه عکاسی فرستاده میشود. صفحه عکاسی […]

09128571198
09128571198