برچسب شبنم، تشخیص تلفن های همراه قاچاق شده به واسطه برچسب شبنم نیز به آسانی ممکن می باشد! این سخن توسط رئیس کارگروه تلفن همراه نقل شده است. وی همچنین ذکر کرد: واردکنندگان قانونی تلفن همراه حتما باید برچسب امنیتی شبنم و همچنین هولوگرام مربوط به شرکتی که آن گوشی را وارد کرده است روی […]

09128571198
09128571198