برچسب های رمز دار یا لیبل اسکرچ برچسب های رمز دار نوعی برچسب امنیتی هستند که در موارد مختلف استفاده می شود. برچسب اسکرچ از ترکیب موادی خاص تهیه می شود که باید دو خصوصیت اصلی ذیل را دارا باشد: با خراش ناخن یا وسیله دیگری به راحتی ازبین برود. مطالب یا شماره زیر اسکرچ حتی […]

برچسب رمزدار برچسب رمزدار که برچسب اسکرچ نیز نامیده می شود نوعی پوشش امنیتی است که از مواد خاصی تشکیل می شود.  این برچسب ها با خراش ناخن یا وسیله دیگری به راحتی از بین می روند . همچنین مطالب و یا شماره ای که زیر اسکرچ است حتی با تابیدن نور خورشید هم قابل […]

09128571198
09128571198