برچسبهای رمزدار یا لیبل اسکرچ برچسب های رمز دار نوعی برچسب امنیتی هستند که در موارد مختلف استفاده می شود. برچسب اسکرچ پوششی امنیتی می باشد که از ترکیب موادی خاص تهیه می شود و به این دلیل خاص گفته می شود که باید دو خصوصیت اصلی ذیل را دارا باشد: اولا با خراش ناخن […]

برچسب رمزدار برچسب رمزدار که برچسب اسکرچ نیز نامیده می شود نوعی پوشش امنیتی است که از مواد خاصی تشکیل می شود.  این برچسب ها با خراش ناخن یا وسیله دیگری به راحتی از بین می روند . همچنین مطالب و یا شماره ای که زیر اسکرچ است حتی با تابیدن نور خورشید هم قابل […]