با توجه به آمار های مسمومیت های غذایی که در میان مردم آمریکا مورد برسی قرار گرفته است، در هر سال از هر شش نفر یک نفر دچار مسمومیت غذایی میشود که معمولا از میان زنان باردار و یا افرادی که دارای بیماری مزمن می باشند . اما در راستای کاهش اینگونه مسمومیت ها شرکت […]

09128571198
09128571198