مزایای حافظه های هلوگرافیک ، از جمله مهمترین مزایای حافظه های هلوگرافیک میتوان به سرعت بالا در بازیابی صفحات اشاره داشت ، این بازیابی به نوعی یک دفعه می باشد که به همین علت از بازیابی با سرعت بالایی برخوردار می باشد ، به عبارتی بازیابی به صورت تناوبی و یا ترتیبی نمی باشد . […]

09128571198
09128571198