هولوگرافی فوریر ، در روش هولوگرافی فوریر میتوان گفت که شی بصورت ترکیبی با دامنه برخورد خواهد داشت و در واقع دامنه در اینجا بعنوان مرجع در نظر گرفته خواهد شد و برای اجسامی با ضخامت محدود و شفاف کاربرد دارد. جسم روی صفحه‌ی کانونی عدسی قرار می‌گیرد که توسط پرتوهای اصلی موازی مونوکروماتیک به […]

09128571198
09128571198