برچسب رمزدار برچسب رمزدار که برچسب اسکرچ نیز نامیده می شود نوعی پوشش امنیتی است که از مواد خاصی تشکیل می شود.  این برچسب ها با خراش ناخن یا وسیله دیگری به راحتی از بین می روند . همچنین مطالب و یا شماره ای که زیر اسکرچ است حتی با تابیدن نور خورشید هم قابل […]

09128571198
09128571198