بررسی سیستم چاپی افست خشک برای اسناد و مدارک امنیتی سیستم افست با استفاده از یک پلیت مسطح به عنوان کلیشه و به صورت غیرمستقیم انجام می شود. پلیت طبق طرح، مرکب را از زنجیره ای از نوردهای مرکب، به صورت انتخابی می گیرد و به سیلندر بلانکت منتقل می کند. سطح چاپی در گذر […]

09128571198
09128571198