هولوگرام انتقالی : هولوگرام ها به دو دسته انتقالی و انعکاسی تقسیم بندی میشوند و همانطور که می دانید تمامی هولوگرام های موجود به مانند : رنگین کمانی و یا… نیز خارج از این دو گروه نمی باشند ، طی این مطلب به توضیحاتی پیرامون هولوگرام های انتقالی خواهیم پرداخت . نمایش هولوگرام انتقالی تنها […]

هولوگرام رنگین کمانی از جمله هولوگرام های انتقالی می باشد. در واقع در این نوع هولوگرام با تابیده شدن نور سفید (شامل طیفی کامل از نور های رنگین کمان) به تصویر هولوگرام ، تصویر بازسازی می شود و این نوع از هولوگرام به صورت رنگین کمان مشاهده خواهد شد . نکته ای که حائز اهمیت می […]

09128571198
09128571198