هولوگرام باطل شونده ، همانطور که از نامش پیداست ، یعنی فقط میتوان یک بار از آن استفاده کرد ، درواقع هولوگرامی که اگر روی سطحی چسبانده شود ، دیگر نمیتوان را برداشت و در صورت سعی در کندن آن نیز ، به هولوگرام مربوطه آسیب وارد خواهد شد . اما از هولوگرام باطل شونده یا همان ابطال شونده در چه مواردی استفاده میشود ؟ از این هولوگرام زمانی استفاده میکنند که فردی قصد انجام کاری غیر قانونی را دارد ، به همین علت این هولوگرام قابل استفاده مجدد نمی باشد . بعنوان مثال از این هولوگرام بصورت تخریب شونده full release ویا طرح لانه زنبوری استفاده میشود .