هولوگرام چندگانه ، از جمله هولوگرام های مورد استفاده بسیار در برنامه های امروزی می باشد . اما این هولوگرام چگونه پدید می‌آید؟ از ترکیب ‌چندین‌‌ تصویر در ساختار هولوگرافی که این تصاویر دارای زوایایی متفاوت هستند. محل قرار گیری این تصاویر روی استوانه ای در حال چرخش می باشد و همچنین روش ضبط و پخش تصاویر سه بعدی به گونه ای است که باید تصاویر ثابت، در حال حرکت باشند .در ادامه نمونه ای از تصویر را مشاهده خواهیم کرد.

هولوگرام چندگانه