بررسی مواد حساس هولوگرافیک

بررسی مواد حساس هولوگرافیک


بررسی مواد حساس هولوگرافیک به عنوان واسطه ثبت هولوگرام

موادی که برای ثبت هولوگرام استفاده می شود، دارای تنوع بسیاری هستند که هر کدام یکی از ویژگیهای مورد نظر برای هر کاربرد را تامین می کنند. بدیهی است که هر کدام نحوه ثبت و پردازش متفاوتی دارند. این مواد انواع مختلفی دارند که مختصرا به آن ها می پردازیم:

  • مواد حساس به نور (فتوگرافیک)

اولین موادی که برای ثبت هولوگرام استفاده می شده است، صفحات و فیلم های حساس به نور با رزولوشن بالا بوده اند. امروزه هنوز از این مواد به خاطر حساسیت بالایشان در مقایسه با مواد ثبت دیگر به صورت گسترده استفاده می شود. علاوه بر این، آن ها می توانند به رنگ و طیف های مختلف نیز حساس باشند به طوری که حساسیت طیفی آنها با طول موج های پر استفاده ترین لیزر ها مطابقت کند.

بررسی مواد حساس هولوگرافیک

  • ژلاتین دیکرومات- DCG

یک هولوگرام فازی حجیم می تواند در لایه امولسیونی که مقدار کمی دیکرومات دارد ثبت شود. البته با درنظر گرفتن این حقیقت که ژلاتین دیکرومات (DCG) در اطراف صفحه به دلیل تشکیل ارتباط های متقابل بین گروه های کربوکسیلات در زنجیره ژلاتین های اطراف، در مواجهه با نور سخت می شود. از این پدیده برای به دست آوردن نوسان مکانی در ضریب شکست استفاده می شود.

  • ژلاتین حساس هالید نقره

این ماده از ترکیب مواد حساس به نور (فوتوگرافیک) که حساسیت بالایی دارند با موادی که دارای بازدهی انکسار بالا هستند، ساخته شده است. پراکندگی پایین و ثبات نوربالایی که مواد DCG دارند را نیز امکان پذیر می کند.

  • فتورزیست ها (Photoresists)

در فتورزیست های پوزتیو (مثبت) نواحی نوردیده، قابل حل می شوند و هنگام تولید تصویر از بین می روند. فتورزیست بر لایه ای شیشه ای پوشش داده می شود و لایه ای به ضخامت ۲-۱ μm را تشکیل می دهد. سپس این لایه در دمای ۷۵ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه حرارت می بیند و پخته می شود تا محلول کاملا خشک شود. هولوگرام ها با لیزر He-Cd در طول موجی برابر ۴۴۲nm ثبت می شوند. صفحه نوردیده در محلول ظهوری که در چهار قسمت آب مقطر رقیق شده است، پردازش می شود.

  • فتوپلیمرها (Photopolymers)

چندین مواد آلی می توانند توسط  مواد حساس کننده به نور  فعال و فراوری شوند و با تغییرات ضریب شکست هنگام نوردهی به علت پدیده  پلیمریزاسیون تصویر حاصل شود. در این زمینه فتوپلیمر های تجاری وجود دارد که روی پایه ای فیلم قرار گرفته اند و می توان از آن برای تولید هولوگرام های فازی حجیم با بازدهی انکسار بالا استفاده کرد.