هولوگرام Fullview با زاویه دید کامل ۳۶۰ درجه از اشیاء

 

یکی از ایرادات هولوگرام های معمولی و رایج،  زاویه ی دید محدود نمای آن ها می باشد. هولوگرام هایی که نمایی ۳۶۰ درجه از یک جسم را می توانند ارائه دهند ، از چهار صفحه ثبت و یا از استوانه ای از فیلم که در اطراف جسم قرار می گیرد، استفاده می کنند.

سیستم نوری شماتیک و ساده ای از چنین فرایندی را در شکل می توانید مشاهده کنید. جسم در وسط استوانه ی شیشه ای قرار گرفته و نواری از فیلم حساس به نور در سطح داخلی آن بسته شده که از سمت امولسیون روبروی هم قرار گرفته اند  و پرتو لیزر بر روی جسم از بالا می تابد  . قسمت مرکزی پرتو  لیزر منتشر شده به جسم می تابد که پرتو شئ را تشکیل می دهند در حالی که قسمت های دیگر نور لیزر که مستقیما به فیلم می تابد، پرتو مرجع را تشکیل می دهند.

برای مشاهده تصویر بازسازی شده، فیلم پردازش شده، فیلم باید در موقعیت اولیه خود قراربگیرد و به وسیله پرتو لیزر مشابه و در همان طیف تابیده می شود.

360