ویژگی‌های امنیتی اسناد   برای تولید یک سند امنیتی و یا مدرک مسافرتی باید از ویژگی ها و تدابیر خاصی استفاده کرد که بتوان هر سند را به روش های گوناگون احراز هوست کرد و اصالت آن را تشخیص داد. این ویژگی ها در بحث امنیتی اسناد، در سه سطح بررسی می شود که به […]

09128571198
09128571198