هولوگرام رنگین کمانی از جمله هولوگرام های انتقالی می باشد. در واقع در این نوع هولوگرام با تابیده شدن نور سفید (شامل طیفی کامل از نور های رنگین کمان) به تصویر هولوگرام ، تصویر بازسازی می شود و این نوع از هولوگرام به صورت رنگین کمان مشاهده خواهد شد . نکته ای که حائز اهمیت می باشد ، تغییر رنگ این نوع هولوگرام تحت هر زاویه ای می باشد. در ادامه نیز تصویری از این نوع هولوگرام بصورت شماتیک قرار گرفته است.

hologram-ranginkaman