هولوگرام ستاره دار ، به جهت در نظر گرفتن امنیتی بیشتر برای نمونه هولوگرام ، تصمیم به در نظر گرفتن شماره سریال برای اینگونه از هولوگرام در نظر گرفته شده است . از این رو هر هولوگرام با شماره سریال خاص خود اطلاعاتی نظیر : اطلاعات کامل محصول مورد نظر و کنترل و ردیابی را در بر خواهد داشت . همچنین میتوان پس از تولید هولوگرام نیز به آنها شماره سریال را اضافه کرد .

نمونه ای از هولوگرام

هولوگرام سریال دار