برچسب هولوگرام چاپ گرم

ویژگی بارز برچسب چاپ گرم در این است که پس از چسبیدن روی سطح مورد نظر دیگر قابل برداشتن مجدد نیست، به همین دلیل جهت الصاق برچسب هولوگرام چاپ گرم می بایست از دستگاههای ویژه ای استفاده نمود. ذکر این نکته ضروری است که امکان درج المانهای مختلف امنیتی و استفاده از فویلهای رنگی و شفاف در این نوع برچسب مقدور بوده که تلفیق موارد فوق می تواند این برچسب را در سطوح بالای امنیتی معرفی نماید. ارائه برچسب هولوگرام چاپ گرم (Hot stamp) بصورت رول تا عرض ۸ میلی متر و حتی الصاق آن بر روی زیر لایه های مختلف وجود دارد. برچسب هولوگرام چاپ گرم