هولوگرام رنگینیی

هولوگرام رنگینیی


ثبت هولوگرام با جلوه‌ی رنگین کمان Rainbow

هولوگرام

 

هولوگرام رنگینیی

هولوگرام رنگین کمانی  هولوگرام انتقالی می باشد که با نور سفید (دارای طیف کامل رنگ های رنگین کمان) به آن تابیده می شود و تصویری روشن، تیز (شارپ) را بازسازی می کند. بازسازی تصویر هنگام مشاهده دارای تمام رنگ های رنگین کمان می باشد چرا که ثبت آن با نور سفید (طیف های رنگین کمان) صورت گرفته است.

هولوگرام رنگین کمانی چگونه دیده می شود؟

همان طور که در شکل (a) نشان داده شده است، اولین مرحله برای تولید یک  هولوگرام رنگین کمانی این است که یک  هولوگرام انتقالی معمولی از جسم را ثبت کرد.

زمانی که به  هولوگرام اولیه ( توسط آمیخته ای از موج مرجع اولیه مانند شکل  (b) تابیده  می شود، ، تصویر آمیخته شده ی جسم اصلی را بازسازی کرده و تصویری حقیقی از جسم با بزرگنمایی یکسان تولید می کند.سپس همان طور که در شکل های (c) و (d) نشان داده شده است، شکافی افقی قرار گرفته و دومین  هولوگرام ( از تصویر حقیقی تولید شده توسط  ثبت می شود. پرتو  مرجع پرتو  همگرا مایل به صفحه ی عمودی بوده و صفحه ی حساس به نور استفاده شده برای ثبت طوری قرار داده شده است که تصویر حقیقی تشکیل شده توسط  بر آن سوار شود.

زمانی که توسط آمیخته ای از پرتو مرجع، به آن تابیده می شود  تصویری ازجسم  بر صفحه ی هولوگرام تشکیل می دهد (شکل  a). علاوه بر این، هولوگرام تصویری واقعی از شکاف واقع شده بر  نیز تشکیل می دهد. تمام نور های منکسرشده توسط هولوگرام از این شکاف  عبور می کند تا تصویری بسیار شفاف و روشن از این موقعیت دیده شود.  شخص مشاهده کننده می تواند سرش را در سمت های مختلف تغییر دهد، ولی  اختلاف منظر افقی باقی خواهد ماند.  اگر میدان دید شخص مشاهده کننده از شکاف  خارج شود، اختلاف منظر عمودی حذف می شود و تصویر ناپدید می شود.

با منبع نور سفید، شکاف تصویر در صفحه ی عمودی پراکنده شده (مانند شکلb) تا طیفی پیوسته تشکیل دهد. در این حالت اگر چشمان شخص

 

مشاهده کننده در هر قسمتی از این طیف قرار گیرد، می تواند تصویری شارپ و سه بعدی از جسم و رنگ متناظرش در آن طیف را  مشاهده کند.