جهان هولوگرام

  آیا جهان یک هولوگرام است؟ آیا جهان سایه ای وجود دارد که در آن بدن های ما در یک فرم فشرده دو بعدی قرار دارند  آیا جهان یک برنامه رایانه ای است؟ آیا می توان محتویات جهان را بر روی یک سی دی قرار داده و در زمان مناسب آن را پخش کرد؟   همانطور که گفتیم هاوکینگ در تحلیل فیزیک سیاه چاله ها عنوان داشت که مقدار کلی اطلاعات موجود درون یک سیاه چاله با مساحت افق رویداد آن متناسب است . این یعنی چه؟ مثلاً شما آیا می توانید درباره کتاب یا دیدن جلد آن قضاوت کنید . یا اینکه می گویید برای پی بردن به محتویات کتاب باید دید که درون آن چی نوشته شده یعنی متناسب با حجم است نه با سطح آن. ولی هاوکینگ می گوید اطلاعات موجود در یک سیاهچاله را می توان از سطح آن بدست آورد یعنی از روی جلد یک کتاب می توانید درباره کتاب قضاوت کنید و این یعنی هولوگرام، یعنی اگر ما فرض را بر این بگیریم که جهان ما یک سیاه چاله باشد و سیاهچاله هم اطلاعات ذخیره شده در درون آن متناسب با مساحت افق رویداد آن پس لاجرم اطلاعات جهان ما متناسب از با مساحت افق رویداد یعنی تمام اطلاعات موجود در جهان ما می تواند در روی یک سطح منعکس باشد و فقط با مطالعه همان سطح به محتوی درون جهان پی می بریم ، نظیر یک همزادی یا دوگانی ، نظریه پردازان پوسته ای که قائل به پوسته ها هستند نشان دادند این می تواند بین جهان چهاربعدی و پنج بعدی برقرار باشد یعنی هرموجودی که در فضای بعد پنجم زندگی می کند نظیر موجودی است که در فضای چهاربعدی زندگی می کند و یک همزادی بین موجود در فضای پنجم و موجود در فضای آسانتر از فضای چهاربعدی صورت می گیرد و ماحصل هر دو یکسان بدست می آید.   نظریه ریسمان تعبیر کمی متفاوت از کوچکترین فاصله ارائه می دهد . در این نظریه اگر یکی از ریسمان های به اندازه طول های پلانک را بگیریم و روی خود خم به اندازه ای به اندازه می رسیم یعنی فاصله ای کوچکتر از طول پلانک این یعنی فیزیک درون طول پلانک با فیزیک بیرون طول پلانک معادل است . چون در این فرض دو ریسمان را دایر کردیم و با هم ترکیب کرده و کره را بدست آورده ایم . پس در این تصویر فضای سطح باز هم حکایتگر فضای داخلی کره است که نشان از آن است که فضای کوچکتر از طول پلانک با فیزیک ابعاد بزرگتر از طول پلانک برابر است یعنی حتی درکوچکترین فاصله نظریه ریسمانی یک جهان کامل می تواند وجود داشته باشد.   اگر بتوان جهان را دیجیتالی کرد و به صفر و یک خلاصه کرد آنگاه این سوال پیش می آید که مجموع اطلاعات موجود در جهان چه خواهد بود ؟ یک سیاه چاله با عرض در حدود یک سانتی متر می تواند بیت اطلاعات را در خود جای دهد . پس جهان مرئی ما احتمالاً شامل اطلاعاتی بسیار بیشتری است که بیت اطلاعات (یک گوگل) اگر ما کوچکترین فاصله ممکن را در برابر طول پلانک سانتی متر بگیریم در این فاصله فوق العاده کوچک یک بین اطلاعات را در خود جای می دهند و اگر تمام مربع های یک سطح سیاهچاله را بدست آوریم اطلاعات کل جهان را بدست آورده ایم .