هولوگرام نقش برگردان ، با کنده شدن این هولوگرام تنها میتوان مشاهده کرد که لایه حفاظتی هولوگرام و در واقع تنها طرح هولوگرام روی سطح جسم باقی خواهد ماند . همواره توجه داشته باشید که هولوگرام نقش برگردان هم به طور کامل برداشته نمیشود . همچنین میتوان در طراحی هولوگرام های نقش برگردان طوری اقدام کرد که با کندن هولوگرام تنها بخشی از هولوگرام روی سطح جسم باقی بماند ، قسمتی که پس از کندن هولوگرام روی سطح جسم باقی می ماند ، میتواند متن و یا شکل باشد (بطور پیش فرض اکثرا عبارت void به معنای کنسل شده قرار می گیرد)