مرکب متغیر نوری OVI چیست و کاربرد و ایجاد امنیت آن

 

مرکب های OVI را در بخش مرکب های امنیتی طبقه بندی می کنند. این مرکب ها را تقریبا در اکثر اسکناس ها به عنوان یک آیتم امنیتی می توان مشاهده کرد. ولی به علت جذابیت های بصری ای که دارد در تبلیغات و بسته بندی ها در بحث حفاظت از برند استفاده می شود.

مرکب نوری

OVI مخفف Optical Variable Ink است که در فارسی آن را با نام مرکب متغیر نوری می شناسند. این نوع مرکب ها در زوایای دید مختلف و در زوایای تابشی متفاوت، تغییر رنگ می دهند.

مرکب OVI دارای پیگمنت هایی با ساختار شیمیایی ویژه ای هستند که ماهیت دو گانه ای دارند که باعث می شود رنگ، تابع زاویه تابش نور است. پیگمنت های این مرکب درشت هستند و معمولا جلوه ای متالیک دارند که اسکن و کپی های بسیار دقیق و پیش رفته نیز قادر به نسخه برداری از آن نیستند. و معمولا به علت متالیک بودن یا تیره می افتد و یا تنها یک رنگ را، آن هم نه به شکل دقیق، تولید می کند که قطعا جلوه متالیک آن را بازسازی نخواهد کرد.