نوار هولوگرام جهت بسته بندی کالا (پلمپ بسته بندی)

این نوع هولوگرام به صورت نوار در عرض های مختلف جهت پلمپ بسته بندی کالا به کار می رود. در این حالت نوار هولوگرام به هنگام جداسازی از روی سطح بسته بندی تخریب گردیده و پلمپ ابطال می گردد. پلمپ بسته بندی