بررسی انواع ویژگی های امنیتی (قسمت سوم- آیتم های پنهان)
پیچیده ترین و امنیتی ترین ویژگی های هر سند را ویژگی های امنیتی پنهان (covert security features) تشکیل می دهند که فقط با ابزار های خاص و دانش مرتبط با آن احراز هویت می شوند. برخی از این ویژگی ها را فقط اشخاص خاص و کنترل کننده می دانند و توانایی احراز آن را دارند. برخی دیگر دارای ویژگی های یونیک و منحصر به فرد هستند که جعل آن ها تقریبا غیر ممکن است.
از لحاظ اقتصادی این سطح، پرهزینه ترین رده امنیتی در اسناد محسوب می شود و نسبت به آیتم های آشکار و نیمه پنهان اطمینان بالاتری را ایجاد میکند.چرا که بازتولید، تحریف و جعل آن نیز به شدت دشوار می باشد. در هولوگرام ها نیز می توان آیتمی را طراحی و تولید کرد که در این طبقه بندی جای بگیرند.